Annonce

Tema: OK24

OK24: Aftale er landet for pædagogisk personale ansat i region eller kommune


Opdateret 05. marts 2024

Det var løn, løn og atter løn, der var fokuspunktet for forliget
på det pædagogiske område, og det er lykkedes, siger formand for Pædagogisk Sektor Kim Henriksen, der er særdeles tilfreds.

Annonce

En højere løn på alle overenskomster, har været den store fællesnævner for Kim Henriksen, formand for Pædagogisk Sektor i FOA. Og det er lykkedes.  Tobias Stidsen

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Opdateret den 5. marts: Artiklen er nu blevet opdateret, således at det regionale forlig også er med. Det betyder, at hvis du er ansat som omsorgs- og pædagogmedhjælper eller pædagogiske assistent i en region, skal du kigge nederst i artiklen. 

Det var lønnen, formand i Pædagogisk Sektor i FOA Kim Henriksen i høj grad gik efter for alle overenskomster. Og det er lykkedes, siger en træt, men tilfreds sektorformand ovenpå langvarige og svære overenskomstforhandlinger og pointerer, at alle faggrupper vil kunne se det aftryk tydeligt på deres lønseddel.

"Det har været det altoverskyggende ønske fra medlemmerne, og det er lykkedes os at sikre en rigtig fornuftig lønudvikling med denne overenskomst," siger Kim Henriksen og understreger, at størstedelen af rammen på organisationsmidlerne er gået til løn til medlemmerne ud over de generelle lønstigninger på 6,5 procent, som alle FOAs medlemmer får. 

Læs også: OK24-forlig i regionerne på plads: Stort lønhop allerede til april

"Det kommer til at gøre en stor forskel på lønsedlen for den enkelte, at vi har prioriteret lønnen på alle overenskomster, der blandt andet kommer i grundlønsforbedringer og honorerer ancienniteten. Derudover kommer pensionsforbedringerne, hvor vi har arbejdet på at reducere karensen og skrue op for pensionsprocenten," siger Kim Henriksen og understreger, at derudover kommer de midler, der blev aftalt i treparten, som giver et stort nøk opad for de medarbejdere, der arbejder på døgnområde, samt for LFS-pædagogerne i København. 

Læs også: Mona Striib melder nyt ud: ”Det, vi ikke får ved treparten, lander på OK24-bordet”

Stærkt forlig med god lønudvikling

"Det er et rigtigt stærkt forlig med en rigtig god lønudvikling i den kommende periode. Det er jeg rigtigt godt tilfreds med," siger Kim Henriksen.

Læs her, hvad overenskomstforliget betyder for dig, der blandt andet arbejder som pædagogmedhjælper, pædagog, pædagogisk assistent, dagplejer, dagplejepædagog eller pædagogisk konsulent, eller omsorgs- eller pædagogmedhjælper i landets kommuner eller regioner.

Lønstigninger til alle

Både kommunalt ansatte og regionalt ansatte får med de overordnede forlig en lønstigning på 6,5 procent over de næste to år. 

Du kan læse mere om, hvad de generelle forlig indeholder i kommunerne og i regionerne

Derudover kommer der lønstigninger for organisationsmidlerne for det pædagogiske personale. I punkterne herunder kan du se resultatet af organisationsforhandlingerne i Pædagogisk Sektor i FOA.

Ekstra løntrin til pædagogmedhjælpere

Det har været et årelangt ønske, og nu er det lykkedes: Lønforløbet for pædagogmedhjælpere på dagområdet ændres, så der indføres et ekstra løntrin efter syv år. Det betyder, altså, at pædagogmedhjælperne får et mellemtrin, inden de når slutlønnen efter 11 år.

Derudover stiger pædagogmedhjælpernes grundlønstillæg med 2.609 kr. årligt fra 1. april 2025. 

Pædagogmedhjælpere (ikke i København) går fra løntrin 13 plus et tillæg på 2.354 kr. årligt til løntrin 13 plus et tillæg på 4.963 kr. årligt.

Pædagogmedhjælpere i København går fra løntrin 13 plus et tillæg på 1.596 kr. årligt til løntrin 13 plus et årligt tillæg på 4.205 kr. 

Pensionen hæves med 0,44 procentpoint, så den ender på 14 procent for pædagogmedhjælpere, der omfattes af fritvalg, mens den for pædagogmedhjælpere, der omfattes af seniorfritvalg ender på 16,45 procent. 

Derudover er der ændringer i arbejdstidsaftalen, som giver en forhøjelse af ulempetillæg, f.eks. omlagte timer, delt tjeneste og  weekendtillæg forhøjes til 75 kr. (se punktet om arbejdstidsaftale længere nede).

Ekstra løntrin til pædagogiske assistenter efter otte år

Pædagogiske assistenter stiger også markant i løn. Både med den generelle lønstigning på 6,5 procent, som alle får, men det er også lykkedes at indføre et nyt løntrin efter otte års ansættelse pr. 1. april 2025, som Pædagogisk Sektor i FOA ser som en større sejr. 

Derudover får pædagogiske assistenter grundlønsforbedringer, der betyder, at tillægget for pædagogiske assistenter stiger med 3.034 kr. årligt fra 1. april 2025. Altså går pædagogiske assistenter i hele landet på løntrin 20 fra et tillæg på 1.820 til et årligt tillæg på 4.854 kr. 

Pensionen 
hæves med 0,44 procentpoint, så den ender på 14 procent for pædagogiske assistenter, der omfattes af fritvalg, mens den for pædagogiske assistenter, der omfattes af seniorfritvalg ender på 16,45 procent.

For elever under 25 år gælder, at månedslønnen hæves med 265 kr. 

Lønløft til pædagoger ved kommunale daginstitutioner i København Kommune

Grundlønnen for pædagoger hæves fra 1. april 2025 med cirka 4.500 kr. årligt med fuldt gennemslag fra løntrin 25 + 4.248 til løntrin 25 + 8.798 kroner. 

Udmøntning af trepart sker i tre faser ved forbedring af grundlønnen. Første gang pr. 1. april 2024, hvor lønnen stiger med cirka 5.800 kroner årligt. Næste gang pr. 1. januar, hvor grundlønstillægget stiger til cirka 8.800 kroner og sidste gang pr. 1. januar 2026, hvor grundlønstillægget hopper op til cirka 17.500 kroner årligt. 

Månedslønnede pædagoger mfl. Får desuden et engangstillæg på cirka 1.450 kroner pr. 1. juni 2024. 

Grundlønstillægget for ikke-uddannede klubmedarbejdere hæves fra 1. april cirka 4.500 kroner årligt med fuldt gennemslag fra løntrin 16 + 1851 til løntrin 16 + 6.400 kroner. 

Pensionsbidraget for månedslønnede pædagoger og støttepædagoger forhøjes pr. 1. april 2025 med 0,58 procent fra 15,26 til 15,84 procent. 
Pensionsbidraget for månedslønnede ikke-uddannede klubmedarbejdere og ikke-uddannede støttepædagoger forhøjes pr. 1. april 2025 med 0,58 procent fra 15,27 til 15,85 procent. 

Pensionsbidraget for timelønnede pædagoger og støttepædagoger forhøjes pr. 1. april 2025 med 2,04 procent fra 13,80 til 15,84 procent. 
Pensionsbidraget for timelønnede ikke-uddannede klubmedarbejdere og ikke-uddannede støttepædagoger forhøjes pr. 1. april 2025 med 2,04 procent fra 13,81 til 15,85 procent. 

Pædagogiske medarbejdere ved døgninstitutioner i København 

Pædagogisk personale som f.eks. socialpædagoger, hjemmevejleder, hjemme-hos-pædagoger, faglærere, afdelingsledere og stedfortrædere ved kommunale døgninstitutioner i København får både del i trepartsmidler, som giver et større lønløft, samt grundlønsforbedringer fra organisationsmidlerne. 

Trepartsmidlerne kommer 1. januar 2024 med 5.575 kr. årligt, der stiger til 8.362 kr. årligt fra 1. januar 2025 til 16.725 kr. årligt pr. 1. januar 2026. 
Grundlønnen løftes med et årligt tillæg på 4.551 fra 1. januar 2025. 
Det betyder, at grundlønnen for basisgruppen stiger fra løntrin 27 plus 5.461 kr. til løntrin 27 plus 10.012 kr. Her stiger pensionen med 0,7 procentpoint. 

Grundlønnen for stedfortrædere stiger for løntrin 36 og 42 plus 7.585 kr. til løntrin 36 og 42 plus 12.136 kr. og for børne- og ungdomskonsulenter stiger grundlønnen for løntrin 31 plus 7.585 kr. til løntrin 31 plus 12.136 kr. Her stiger pensionen med 0,31 procentpoint. 
 

Helt ny overenskomst til dagplejen

Dagplejens nye overenskomst tager hensyn til de udfordringer, dagplejen har i dag. Ændringer har været nødvendige for at gøre den attraktiv for både eksisterende og nye dagplejere i en tid, hvor antallet dagplejere siden 2008 er svundet ind til en tredjedel.

Med den nye overenskomst følger en langt mere solidarisk fordeling af gæstebørn, en bedre beskyttelse af fritiden, som gør, at dagplejens arbejdsopgaver ligger inden for arbejdstid, bedre beskyttelse i forhold til børn på femtepladsen og store tillæg i en ny seniorordning, der er skruet anderledes sammen, end i dag, men som også giver den aflastning, man som senior i arbejdet med børn har brug for. Desuden er der stort fokus i den nye overenskomst på uddannelse, så langt flere dagplejere kan uddanne sig til pædagogisk assistent. 
 

Ny arbejdstidsaftale for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger etc. 

Parterne har været enige om, at der har været brug for at modernisere arbejdstidsaftalen på dagområdet. Derfor er der aftalt et projekt, hvor der er fokus på tydelige regler, der er lette at bruge for de lokale parter.

Derudover er der aftalt, at: 

  • Den daglige arbejdstid tilrettelægges med mindst tre timer, så man ikke kan kaldes på arbejde for mindre end de tre timer.
  • Arbejdstiden skal være kendt mindst fire uger frem.
  • Den daglige tjeneste skal så vidt muligt være samlet og må ikke deles i mere end to dele. Delt tjeneste er et ophold på mere end 30 minutter.

Derudover indføres tillæg for omlagt tjeneste, delte tjeneste og weekendarbejde hæves til 75 kr. (ikke pensionsgivende). 

Normperioden er aftalt til seks måneder. Deltidsansattes merarbejde kan opgøres hver tredje måned og timer udover 25 timer, kan udbetales/afspadseres.

Grundlønnen hæves for dagplejepædagoger

Lønnen for dagplejepædagogerne har varieret rigtig meget fra kommune til kommune, fordi lønnen er blevet sikret ved hjælp af lokale tillæg. Nu kommer der i stedet en markant hævelse af grundlønnen, som modregnes lokalt. Det betyder, at grundlønnen stiger fra løntrin 27 plus 3.600 kroner til løntrin 32 plus 2.250 kr. med lokal modregning. 

Grundlønstillægget hæves herudover, med fuldt gennemslag, med cirka 2.400 kr. for alle. Pensionen hæves med 1,05 procentpoint til 15,47 for alle. 

Dagplejepædagogerne har desuden fået nye arbejdstidsregler, så den ugentlige arbejdstid for fuldtidsbeskæftigede er 37 timer uden overarbejdstidsbestemmelser. Arbejdstiden aftales på arbejdspladsen, og merarbejde opgøres kvartalsvist med afspadsering det følgende kvartal. For arbejde på hverdage uden for arbejdstiden fra 06-18 samt på lørdage, får dagplejepædagoger et tillæg på 28,34 kr. pr. påbegyndt time. 

Desuden skal landets dagplejepædagoger spille en aktiv og stærkere rolle i, hvordan fremtidens dagpleje ser ud. Og for at styrke det, har FOA og Kommunernes Landsforening aftalt et projekt, hvor den rolle både undersøges og giver inspiration til den nye og stærke faglige rolle.
Både den store stigning i grundlønnen og den langt mere fremtrædende rolle understreger dagplejepædagogernes værdi i fremtidens dagpleje. 

Pædagogstuderende får løft i praktiklønnen

Pædagogstuderende i lønnet praktik får pr. 1. april 2025 løftet lønnen med 4.800 kr. om året. Desuden er der opmærksomhed på, at ferie kan aftales på forskud og barselsreglerne forbedres, så man har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i op til otte uger før fødslen. 

Legepladsansatte får løft i løn og pension

Pædagogisk personale ved kommunale legepladser i København og Aarhus får et løft i både løn og pension. 

For legepladspædagoger gælder det, at de også får del i midlerne fra treparten: 
1. april 2024: 5.799 kr. årligt 
1. april 2025: 8.700 kr. årligt
1. april 2026: 17.400 kr. årligt

Derudover får legepladspædagoger et tillæg fra organisationspuljen pr. 1. april 2025 hvor:  
grundlønstillægget hæves med 4.960 kr. årligt
tillægget fra løntrin 25 hæves til 11.893 kr. årligt
Derudover hæves pensionen med 0,50 procentpoint. 

For pædagogiske assistenter hæves tillægget pr. 1. april 2025: 
Grundlønstillægget hæves til 4.960 kr. årligt
tillægget fra løntrin 25 og opefter hæves til 6.477 kr. årligt
Derudover hæves pensionen med 0,62 procentpoint. 

Legepladsmedarbejdere får pr.  1. april 2025: 
et grundlønstillæg på 4.960 kr. årligt
tillægget fra løntrin 14 hæves med 4.960 kr. årligt 
Derudover hæves pensionen med 0,62 procentpoint. 

Højere løn og pension til pædagogiske konsulenter

Pædagogiske konsulenter får en stigning på både løn og pension. 

Pr. 1. april 2025 hæves grundlønstillægget med 5.704 kr. årligt. 

Pensionen stiger med 0,8 procentpoint pr. 1. april 2025, så den ender på  17,64 procent og indgår i fritvalgsordningen. 

Højere løn til omsorgs- og pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter på døgnområdet 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere på døgnområdet i kommunerne hæves pr. 1.april 2025 med 4.860 kr. årligt (oktober '23-sats). Det vil sige, at medarbejdere med:

  • grundløn går fra løntrin 15 plus 2579 kr. til løntrin 15 plus 7.439 kr. 
  • 2 års erfaring går fra løntrin 18 plus 4.248 kr. til løntrin 18 plus 9.108 kr. 
  • 4 års erfaring går fra løntrin 21 plus 6.598 kr. til løntrin 21 plus 11.459 kr.

Pædagogiske assistenter på døgnområdet i kommunerne hæves pr. 1. april 2025 med 5.287 kr. årligt (oktober '23-sats)

  • grundløn går fra løntrin 21 plus 3.034 kr. til løntrin 21 plus 8.321 kr. 
  • 2 års erfaring går fra løntrin 24 plus 2.275 kr. til løntrin 24 plus 7.562 kr. 
  • 4 års erfaring går fra løntrin 27 plus 4.157 kr. til løntrin 27 plus 9.443 kr.

Samtidig hæves pensionsprocenten med 0,5 procentpoint for omsorgs- og pædagogmedhjælpere og 0,6 procentpoint til pædagogiske assistenter. 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter på døgnområdet i kommunerne får desuden en forbedret arbejdstidsaftale, som blandt andet giver et stort løft af særydelser, samt pension på særydelser, der stammer fra trepartsmidlerne (de specifikke tal kan du se, hvis du klikker på dette link

Samtidig fortsætter arbejdet fra sidste overenskomstforlig med at sætte fokus på antallet timelønnede på det pædagogiske døgnområde i kommunerne. Sammen med Kommunernes Landsforening og en række kommuner vil man arbejde med metoder og redskaber i forhold til at kunne nedbringe kommunernes brug af timelønnede på området. 

Spireansættelser i daginstitutioner

Med den nye overenskomst, bliver inspirationsansættelser for unge under 18 udvidet til dagtilbudsområdet, de så kaldte spireansættelser. Aftalen skal bidrage til at øge unges interesse og kendskab til arbejdet på det pædagogiske område og dermed få flere unge til at søge ind på de pædagogiske uddannelser. 

Aftalen vil gælde fra den 1. august 2024 og løn og arbejdsvilkår er de samme som i aftalen, der gælder på ældreområdet. Hvis den unge er ansat inden den 1. august 2024, fortsætter ansættelsen på de vilkår, der er aftalt. 

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter i regionerne

Grundlønnen for omsorgs-og pædagogmedhjælpere hæves pr. 1. april 2025 med 5.267 kr. med fuldt gennemslag fra løntrin 15 plus 3.072 kr. til løntrin 15 plus 8.339 kr. Pensionen hæves samtidig med 0,49 procentpoint. 
Grundlønnen for pædagogiske assistenter hæves pr. 1. april 2025 med 7.082 kr. med fuldt gennemslag fra løntrin 21 plus 1.686 kr. til løntrin 21 plus 8.769 kr. Pensionen hæves samtidig med 0,48 procentpoint. 
Karensen på pension ændres fra fem til fire måneder. 
Grundlønnen for elever hæves pr. 1. april 2025 med 2.938 kr. fra 12,490 til 15.428 kr. 
Omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter i regionerne får desuden del i trepartsmidlerne for vagtarbejde på skæve tidspunkter, der giver et større lønløft. Læs om aftalen ved at følge dette link (regionerne døgn). 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev